“شما هم از این کار جان سالم به در خواهید برد.” افغان‌هایی که به اوکراین منتقل شده‌اند اکنون به فاصله شش ماه، پناهنده دو جنگ هستند.

[ad_1][ad_2]

Shirley Bond

خواننده Wannabe. ماون غذا. طرفدار فرهنگ پاپ علاقه مندان به تلویزیون درونگرا. تنظیم کننده. پیشگام موسیقی. متفکر معتبر.